AZ Supreme Court Clarifies Anti-Deficiency Protection for Residential Property

Arizona anti-deficiency law for residential property clarified by the Arizona [...]